ชื่อ/นามสกุล :
นางพินิต หนูหน่าย
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52253
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
2 .
ควบคุม การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นธรรม โปร่งใส ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้า สำรวจราคาขายทอดตลาดในท้องตลาด พัฒนาการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดเก็บภาษี พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย