ชื่อ/นามสกุล :
นางกนกพร ชาญโลหะการกิจ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55860
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบริการ(เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ และสินค้าอื่น ๆ)
2 .
กำกับดูแลและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
3 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย