ชื่อ/นามสกุล :
นาย- -
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52254
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2 .
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิเคราะห์ กำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล จัดเก็บภาษีอย่างมีบูรณาการ (Integrated) ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และพัฒนากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี รวมถึงมาตรการต่างๆในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีให้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา อนุมัติ อนุญาต และผ่อนผันการดำเนินการด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุม การผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4 .
ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
5 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง