ชื่อ/นามสกุล :
นายสมศักดิ์ จินดาอุปถัมภ์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52279
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
2 .
กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์และวางแนวทางในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
4 .
ศึกษา พัฒนา เสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี และการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
5 .
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย
6 .
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)
7 .
ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8 .
ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9 .
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย