ชื่อ/นามสกุล :
นางสุภา เอี่ยมโอภาส
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415660 ต่อ 52278
เบอร์โทรสายตรง :
026686607
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2 .
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการต่างๆ ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
3 .
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
4 .
กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ
5 .
ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี
6 .
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย