ชื่อ/นามสกุล :
นางนงนุช หุดากร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52242
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
2 .
กำกับดูแลการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันฯ และรวบรวมบทวิเคราะห์รายได้สินค้าและบริการอื่นๆ ในการกำกับดูแลของสำนักฯ ประจำเดือน
3 .
กำกับดูแลปริมาณ ภาษีสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลบี 5 ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน
4 .
กำกับดูแลการจัดเก็บสถิติรายได้ และปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศและนำเข้า จากระบบงานเครือข่ายภายใน (Intranet) พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดเก็บในเบื้องต้นประจำเดือน
5 .
กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลปริมาณและภาษีจากระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Oil Control) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์รายได้ประจำเดือน
6 .
กำกับดูแลการจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละราย
7 .
กำกับดูแลการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าน้ำมันฯ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสนับสนุน พร้อมข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
8 .
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นหลักการในการพิจารณาคืนภาษีน้ำมันฯ
9 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย