ชื่อ/นามสกุล :
นายธนภัทร พันเต
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52523
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
2 .
วางแผนการออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
3 .
ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
4 .
ตรวจสอบและเสนอความเห็น คำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลาย คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารฯ การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้ การขอคืนหนังสือค้ำประกันของตัวแทนหรือผู้ใช้ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรืองด/ลดภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้ฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
5 .
ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับและหรืองดค่าเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย จากการตรวจปฏิบัติการ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6 .
สรุปผลการกระทำผิดคดีโซลเว้นท์ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7 .
ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจปฏิบัติการ (Solvent 4) ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
8 .
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
9 .
ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการคำปรึกษา
10 .
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย