ชื่อ/นามสกุล :
นางสาว- -
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52281
เบอร์โทรสายตรง :
026686591
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
2 .
ควบคุมการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้วางระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลในการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่างพิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
4 .
วิเคราะห์สรุปผลเปรียบเทียบและตรวจสอบสาเหตุการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง และสรุปผลวิเคราะห์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
5 .
ติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พลังงานทดแทน E85, E20, Eco Car, NGV เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจะทำให้การวิเคราะห์และคาดการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
6 .
พัฒนาฐานข้อมูลของสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย