ชื่อ/นามสกุล :
นางสุมาลี เกษบุญมี
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55860
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวมข้อมูลการผลิตและจำหน่าย สถิติรายได้ภาษีเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่
2 .
รวบรวมปริมาณการผลิต จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ รายไตรมาส
3 .
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้เครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟและสารโอโซน
4 .
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
5 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย