ชื่อ/นามสกุล :
นางอ่อนจันทร์ นาคพรหมมินทร์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในราชการ :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ทุกฝ่าย
ฝ่ายอำนวยการ
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52221
เบอร์โทรสายตรง :
026686606
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บริหารงานบุคคลภายในสำนัก จัดทำงบเดือน
2 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 .
ร่าง –โต้ตอบหนังสือราชการ
4 .
รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
5 .
รวมรวมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ของสำนักฯ
6 .
เป็นกรรมการหรือคณะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
7 .
ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย