ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวชลิตา โพธิ์แจ้ง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีสินค้า เครื่องปรับอากาศ
2 .
พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ
3 .
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ คำนวณภาษี
4 .
ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการกำหนด มาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
5 .
จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
6 .
บันทึกข้อมูล แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
7 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย