ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวโซเฟีย เฟ้นดี้
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ :
ทุกฝ่าย
ฝ่ายอำนวยการ
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52221
เบอร์โทรสายตรง :
026686606
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ออกเลขส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 .
ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
3 .
ติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสำนักฯ
4 .
รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย