ชื่อ/นามสกุล :
นางจันทนา ชวลิตธำรง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52281
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022438919
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำข้อมูลปริมาณการจำหน่าย การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพร้อมประมวลผลภาษีสรรพสามิตของรถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิงทดแทน(E20) ที่ลดลงรายเดือน
2 .
สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณการจำหน่าย และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิงทดแทน (E20) ที่ลดลง โดยนำเสนอในรูปแผนภูมิปริมาณและภาษีประจำเดือนและประจำปีงบประมาณที่ลดลง
3 .
ควบคุม และตรวจสอบการรวบรวม ข้อมูลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และปีงบประมาณ
4 .
วิเคราะห์พร้อมสรุปผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย