ชื่อ/นามสกุล :
ไม่ระบุว่าง ว่าง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
รอการแต่งตั้ง
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52363
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
2 .
ติดตาม ตรวจสอบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
3 .
รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
4 .
ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันซึ่งประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีก และนำข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ใน web site ของสำนักฯ
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย