ชื่อ/นามสกุล :
นายบัณฑิตย์ ธีระสรรพวิทยา
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55000
เบอร์โทรสายตรง :
022411944
เบอร์โทรสาร Fax :
022411943
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ควบคุมการรับน้ำมันเข้าคลังน้ำมัน ณ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91,95 น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
2 .
จัดทำแบบรายงานการรับน้ำมันภายในประเทศ เพื่อรายงานกรมโดยทางโทรสาร (Fax) ส่งที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
3 .
ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเบนซินที่ขอยกเว้นภาษี (น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2) รายงานให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจำโรงงานอุตสาหกรรมต้นทางทราบทางโทรสาร (Fax)
4 .
ทำการตรวจสอบชนิดน้ำมันและปริมาณน้ำมันที่ทำการส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ และผนึกดวงตรากรมฯ ที่ท่อทางรับ-จ่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำมันดังกล่าว
5 .
ตรวจรับปริมาณเอทานอลแปลงสภาพว่าตรงตามใบกำกับเอทานอลแปลงสภาพหรือไม่ (ตามประกาศกรมลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
6 .
ตรวจสอบการเติมหรือผสมสารเติมแต่งคุณภาพ (Additive) เอทานอลแปลงสภาพ น้ำมันไบโอดีเซล (B100)
7 .
ควบคุมตรวจสอบน้ำมัน (ที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อนำไปใช้เติมเรือที่มีขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ที่ขอนำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร และรายงานกรมฯ ในแบบ ภษ.01-36/1
8 .
ควบคุมตรวจสอบการจ่ายน้ำมันตามข้อ 7 ลงเรือลำเลียง ที่จะนำไปเติมเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์
9 .
ควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (4)
10 .
ตรวจสอบวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือที่ขอยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บน้ำมัน ณ วันสิ้นเดือน (เพื่อปรับปรุงบัญชีน้ำมันรับ-จ่าย คงเหลือ ณ สถานที่เก็บน้ำมัน)
11 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย