ชื่อ/นามสกุล :
นายนิติ ศรีจำปา
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55000
เบอร์โทรสายตรง :
022411944
เบอร์โทรสาร Fax :
022411943
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายน้ำมัน (ที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อนำไปใช้เติมเรือที่มีขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ที่ขอนำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร และรายงานกรมในแบบ ภษ.01-36/1 ของคลังน้ำมัน ปตท.(บางจาก) ปตท.(พระโขนง) เชลล์ และเชฟรอน
2 .
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายน้ำมันตามข้อ 1 ลงเรือลำเลียง ที่จะนำไปเติมเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์ ที่เดินทางไปต่างประเทศ
3 .
รับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
4 .
ตรวจสอบดูแลครุภัณฑ์ของฝ่ายฯ
5 .
พิมพ์หนังสือราชการ งบเดือนต่างๆ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย