ชื่อ/นามสกุล :
นายกรานติ์ นุชพ่วง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52212
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันฯ และรวบรวมบทวิเคราะห์รายได้สินค้าและบริการอื่นๆ ในการกำกับดูแลของสำนักฯ ประจำเดือน
2 .
ตรวจสอบและสรุปปริมาณ ภาษีสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน
3 .
ประสานงานเรื่องการนำตัวอย่างงบเดือน ภษ.01-42 ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (Center of Knowledge) ร่วมกับสำนักแผนภาษี
4 .
ประสานงานด้านข้อมูล และติดตามสถานการณ์การผลิต และจำหน่ายน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มหรือลดลงของรายได้
5 .
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าน้ำมันฯ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสนับสนุน พร้อมข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย