ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวภัทราพร ปริญญาจารย์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ทุกฝ่าย
ฝ่ายอำนวยการ
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52221
เบอร์โทรสายตรง :
026686606
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ และแจ้งเวียนหนังสือ
2 .
ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
3 .
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของการปิโตรเลียม และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
4 .
ควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์
5 .
รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย