ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวนันทกานต์ วิสาลวัธน์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดราคาค่าบริการในการจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ
2 .
พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดราคาค่าบริการสถานบริการสนามกอล์ฟ
3 .
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับราคาค่าบริการสถานบริการสนามกอล์ฟ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
4 .
จัดทำทะเบียนสถานบริการสนามกอล์ฟ
5 .
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ (ภษ.01-44ก) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
6 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย