ชื่อ/นามสกุล :
จ.ส.อ.ไชยยันต์ ประชานิยม
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52524
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้
2 .
จัดทำฐานข้อมูล โดยจัดทำทะเบียนและแฟ้มประวัติของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้ รวมทั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุม และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
3 .
ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์งบเดือนรายงานการผลิตและจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้
4 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย