ชื่อ/นามสกุล :
นางสาววิปรยา นาควิโรจน์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52245
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวม และจัดเก็บสถิติรายได้ และปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศ และนำเข้า จากระบบงานเครือข่ายภายใน (Intranet) พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดเก็บในเบื้องต้นประจำเดือน
2 .
รวบรวมปริมาณการนำน้ำมันฯ ออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมันจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Oil Control) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์รายได้ประจำเดือน
3 .
ตรวจสอบความถูกต้องของงบเดือนการผลิตน้ำมันฯ ตามแบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า(แบบ ภษ.01–42) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละราย
4 .
ประสานงานด้านข้อมูล และติดตามสถานการณ์การผลิต และจำหน่ายน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มหรือลดลงของรายได้
5 .
จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
6 .
จัดทำรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบการ (Template)
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย