ชื่อ/นามสกุล :
นายอนุชา บัวอนันต์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52524
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
beowanan@hotmail.com
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ
2 .
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
3 .
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
4 .
แจ้งเวียนหนังสือให้ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีทราบและดำเนินการ
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย