ชื่อ/นามสกุล :
นางวินิสา นิ่มทับทิม
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52253
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บันทึกข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้าระบบงานวิชาการ
2 .
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3 .
สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
4 .
ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติการ
5 .
ดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ – ครุภัณฑ์
6 .
ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
7 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย