ชื่อ/นามสกุล :
นางสาววรรณา เทศสิงห์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52522
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
แจ้งเวียนประกาศ สนพ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2 .
จัดส่งแบบคำขอรับเงินชดเชย แบบการจ่ายเงินจากบัญชีประกันกองทุนฯ และการขอคืนเงินกองทุนฯ ที่ส่งเกินรายบริษัท ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้
3 .
รวบรวมและจัดทำข้อมูลอัตราเงินส่งและอัตราเงินชดเชยกองทุนฯ รวมทั้งข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี5 บี2 อี20 และ ยูโร4
4 .
ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน
5 .
ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย