ชื่อ/นามสกุล :
นายคุณากร เติมเวชศยานนท์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52512
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
2 .
ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กัหนด
3 .
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4 .
รวบรวมรายงานการตรวจปฏิบัติการของภาคเกี่ยวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
5 .
รวบรวมรวมรายงานการตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของสรรพสามิตพื้นที่
6 .
รวบรวมและวิเคราะห์รายงานการรับ-จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีผลแตกต่างเกินเกณฑ์ปกติ
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย