ชื่อ/นามสกุล :
นาย- ว่าง - - ว่าง -
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52523
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
2 .
พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายฯ, การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน, คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ, การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ, การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
3 .
ทำหนังสือถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
4 .
ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือผู้อื่นที่ต้องการคำปรึกษา
5 .
ตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ด่านส่งออกในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีส่งออก
6 .
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
7 .
จัดทำใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการออกตรวจปฏิบัติการฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย