ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวกิตติวรรณ บุญอุไร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52254
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
2 .
ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
3 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง