ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวภิญญามาศ บุญรังษี
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์
2 .
ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
3 .
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
4 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย