ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวอิศราภรณ์ นกแก้ว
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักตรวจสอบภาษี
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52276
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟสารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสินค้าอื่น ๆ
2 .
จัดทำเอกสารแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
3 .
ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4 .
จัดทำเอกสารวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และสินค้าอื่นๆ
5 .
ติดตามการปฏิบัติงานสำหรับสินค้าสนามกอล์ฟ สารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และ สินค้าอื่นๆ
6 .
จัดทำเอกสารคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
7 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย