ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวนันทพร ชื่นวาริน
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52276
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ
2 .
จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
3 .
ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4 .
ศึกษา วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น ๆ
5 .
ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น ๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6 .
จัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
7 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย