ชื่อ/นามสกุล :
ไม่ระบุว่าง ว่าง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
รอการแต่งตั้ง
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52248
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วประเทศ
2 .
จัดทำรวบรวมข้อมูลการยกเว้นภาษีและคืนภาษีน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
3 .
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดีเซล
4 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมประเภทโรงปิโตรเคมีฯ
5 .
ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย