ชื่อ/นามสกุล :
จ.ส.อ.วรัญ คงกระพันธ์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52524
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บันทึก เก็บรวบรวมใบกำกับการขนส่ง แบบที่ 1 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายบริษัทวีระสุวรรณ จำกัด และบริษัทลานมี (ประเทศไทย) จำกัด
2 .
บันทึก จัดเก็บงบเดือน (สค.04-04ก.) ของผู้ประกอบการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
3 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย