ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวนันท์นภัส ภาคฐิน
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52281
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022438919
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
2 .
จัดทำข้อมูลการคาดการณ์แผนการผลิตและจำหน่ายภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำเดือน
3 .
จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิต การจำหน่ายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
4 .
ตรวจสอบรายงานผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์รายไตรมาส และปีงบประมาณ
5 .
จัดทำรายละเอียดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ (Template)
6 .
จัดทำแฟ้มประวัติผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รายบริษัท เพื่อนำไปวิเคราะห์
7 .
ติดตามข่าวธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์และพลังงานที่จะนำมาใช้กับรถยนต์และประสานงานด้านอำนวยการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย