ชื่อ/นามสกุล :
นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52253
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รับแบบแจ้งราคาขาย (ภษ.01-44) พร้อมโครงสร้างต้นทุนการผลิตตรวจสอบแบบแจ้ง ราคาขายพร้อมวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์
2 .
ศึกษาวิเคราะห์ราคา ต้นทุนการผลิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3 .
สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
4 .
จัดทำแผนตรวจปฏิบัติการและออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
5 .
จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์
6 .
พิจารณาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV- Retrofit) สำหรับรถยนต์รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ
7 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย