ชื่อ/นามสกุล :
นางอำไพ ศุกลรัตน์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52363
เบอร์โทรสายตรง :
026686607
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี
2 .
ตรวจสอบและพิจารณาคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ งานพิจารณาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3 .
ศึกษาพัฒนา ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน
4 .
พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ
5 .
จัดทำรายงานภารกิจประจำเดือนของส่วนมาตรฐานฯ 1 เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักฯ
6 .
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย