ชื่อ/นามสกุล :
นายสุพจน์ นนท์ตรี
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 51413
เบอร์โทรสายตรง :
022438916
เบอร์โทรสาร Fax :
022437970
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าสรรพสามิต
2 .
ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
3 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำหน้าที่เป็นธุรการของฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษีรวมถึงรายงานการเคลื่อนไหวหนังสือเข้า-ออก ทุกสิ้นเดือน