ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวธนัฐกรณ์ แก้วดำ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักตรวจสอบภาษี
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55860
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดเก็บปริมาณการผลิตจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟในประเทศรายไตรมาส
2 .
จัดเก็บข้อมูลสถิติรายได้ภาษีแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน
3 .
สรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้แบตเตอรี่ในประเทศแยกรายผู้ประกอบอุตสาหกรรมแยกแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ และสถานบริการสนามกอล์ฟ
4 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย