ชื่อ/นามสกุล :
นางมาริษา วาณิกบุตร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 51412
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
2 .
ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
3 .
พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
4 .
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
5 .
จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย