ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวปาริชาติ เมืองนาง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีประเภทสินค้าแบตเตอรี่
2 .
พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดมูลค่าสินค้าแบตเตอรี่
3 .
ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
4 .
จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าแบตเตอรี่
5 .
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าแบตเตอรี่ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
6 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย