ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวสุมาลี ขัติพันธุ์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52523
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำแผนออกตรวจปฏิบัติการ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
2 .
ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
3 .
พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายฯ การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ เกี่ยวกับ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
4 .
สรุปผลคดีเกี่ยวกับผู้กระทำผิด เกี่ยวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ของสำนักงานสรรพสามิตทุกภาค
5 .
รายงาน และจัดทำทะเบียนควบคุมผู้กระทำผิด กรณีกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้
6 .
ทำหนังสือถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
7 .
ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8 .
ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ของผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือผู้อื่นที่ต้องการคำปรึกษา
9 .
ออกตรวจสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ด่านส่งออกในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีส่งออก
10 .
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
11 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย