ชื่อ/นามสกุล :
นายอรรถกร บุรังกูร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52362
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำประกาศ กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 .
ติดตาม ตรวจสอบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
3 .
รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
4 .
ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทานและแก้ไข การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าจากแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
5 .
ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันซึ่งประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีก และนำข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ใน web site ของสำนักฯ
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย