ชื่อ/นามสกุล :
ไม่ระบุว่าง ว่าง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
รอการแต่งตั้ง
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52242
เบอร์โทรสายตรง :
026686607
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
2 .
แจ้งเวียน ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3 .
ช่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและผ่อนผันการดำเนินการในกรณีต่างๆ
4 .
ช่วยดำเนินการ Scan กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานการพิจารณาในกรณีต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็น Data file
5 .
รวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
6 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สระบุรี (9แห่ง) สุราษฎร์ธานี (6 แห่ง) และภูเก็ต (3 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย