ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวดวงพร ดีเลิศ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52248
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ำเงินถึงด่านศุลกากรต่างๆ และคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันฯ ต่อไป
2 .
รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบรับน้ำมันและรายงานการเติมน้ำมันอากาศยานเดินทางไปต่างประเทศถึงด่านศุลกากรต่างๆ และคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันฯ ต่อไป
3 .
รวบรวม ตรวจสอบและบันทึกงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
4 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย