ชื่อ/นามสกุล :
นางเรณู ทองเรือง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52248
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ลงทะเบียนรับเข้าหนังสือราชการภายในส่วนฯ
2 .
แจ้งเวียนหนังสือราชการให้เจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3 .
พิมพ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (รายงานงานค้าง)
4 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (คลังน้ำมัน) ในเขตพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 10 แห่ง
5 .
รวบรวมข้อมูลการคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย