ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวอุบลรัตน์ เมธานิธิภักดี
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 51436
เบอร์โทรสายตรง :
022448500
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บันทึกข้อมูลราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
2 .
พิมพ์และตรวจทานรายการตามแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ได้ทำการบันทึก
3 .
ส่งสำเนาประกาศกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
4 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สมุทรปราการ1,2 (4 แห่ง) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 (2 แห่ง) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (3 แห่ง) และปราจีนบุรี (1 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย