ชื่อ/นามสกุล :
นางสาววารีทิพย์ ทองโชติ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52524
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บันทึกแบบ สค.01 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
2 .
บันทึกแบบ ภษ.01-42 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
3 .
บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
4 .
บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 35 ราย
5 .
บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุปรวม
6 .
บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุป เฉพาะ White Spirit และ Rubber Solvent
7 .
เก็บแบบรายงานการรับ-จ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
8 .
เก็บใบกำกับการขนส่งสารละลายไฮโดรคาร์บอน
9 .
เช็คงบเดือน สค.04-04ก. ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
10 .
บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของตัวแทน ผู้ใช้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
11 .
เพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน