ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวอัญธิกา สามง่ามไกร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 51417
เบอร์โทรสายตรง :
026686607
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษาและพัฒนาระบบงานเอกสารต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
2 .
จัดทำและดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักฯ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
3 .
ดำเนินการ Scan กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานการพิจารณาในกรณีต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็น Data file
4 .
ช่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและผ่อนผันการดำเนินการในกรณีต่างๆ
5 .
รวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานสรุปการนำน้ำมันออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
6 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สมุทรสาคร (5 แห่ง) สมุทรสงคราม (3 แห่ง) และชุมพร (2 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
7 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย