ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวสุพิชชา แตงพุก
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52281
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022438919
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ในประเทศและนำเข้าในประเทศและนำเข้า Free Zone เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจำปีงบประมาณพร้อมจัดทำกราฟเปรียบเทียบประจำเดือนและเปรียบเทียบเดือนเดียวกันกับปีก่อนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
2 .
เปรียบเทียบการชำระภาษีจากผลคาดการณ์ประจำเดือนกับภาษีที่จัดเก็บได้จริงของรถยนต์ในประเทศและรถจักรยานยนต์เป็นรายเดือน
3 .
จัดหาข่าวธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
4 .
ติดต่อ ดูแล และประสานงานด้านอำนวยการ
5 .
รวบรวมและสรุปผลปริมาณการผลิต การจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์รายเดือนและรายไตรมาส
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย