ชื่อ/นามสกุล :
นางบังอร จั่นทอง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 51412
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ร่าง พิมพ์หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
2 .
บันทึกและตรวจทานแก้ไขข้อมูลโครงสร้างต้นทุนสินค้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์
3 .
ร่าง พิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
4 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย