ชื่อ/นามสกุล :
นางดาวีกาญจน์ อุดมสีห์ภรกุล
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานประจำสำนักงาน
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
พนักงานราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52248
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำทะเบียนส่งพร้อมส่งหนังสือราชการและเอกสารของส่วนฯ
2 .
รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารประกอบการขอคืนภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่น (ม.102) ถึงด่านศุลกากรต่างๆ พร้อมคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนภาษี
3 .
รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบขออนุญาตนำน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือถึงด่านศุลกากรต่างๆ พร้อมคัดแยกแล้วจัดส่งให้กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ (ปัจจุบันมีจัดส่งให้พื้นที่ ชลบุรี 2 ระยอง 1) เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษี
4 .
รวมรวม ตรวจสอบ และสรุปปริมาณ ภาษี ของสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) ประจำเดือน
5 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่ตรัง
6 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย